Previous Page  15 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 40 Next Page
Page Background

15

Bitidningen 4 2017

3

Biodlaren producerar ett livsmedel

All produktion av livsmedel ska ske på ett för konsumenten hygieniskt och säkert sätt. Bihusesynen

ska vara ett hjälpmedel för biodlaren att genomföra en egenkontroll för att följa gällande

lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer och på så vis få en produkt som är säker i hela

produktionskedjan, från kupan fram till att honungen står på bordet hos konsumenten.

Biodlaren ska leva upp till skyldigheten att leverera säkra livsmedel och omfattas alltid av kravet

på spårbarhet om något skulle inträffa med honungen.

Primärproduktion

Produktion och hantering av honung i anslutning till biodlingen (biodling, honungs-uppsamling,

slungning, tappning och förpackning) räknas som primärproduktion. Annan verksamhet utanför

biodlingen, till exempel smaksättning av honung för försäljning, är inte en primärproduktion

och då gäller andra regler och krav som inte är beaktade i checklistan för Bihusesyn.

Biodlare kan, utan krav på registrering av verksamheten, leverera i genomsnitt 1000 kg

primärprodukter från den egna biodlingen per år utan att betraktas som livsmedelsföretagare,

oavsett om leveransen sker

• direkt till konsumenter,

• till lokala detaljhandelsanläggningar som i sin tur levererar till konsumenter,

förutsatt att den sammantagna levererade mängden inte överstiger små mängder och att

verksamheten i övrigt inte kan betraktas som livsmedelsföretag.

Säljs egenproducerad honung efter så kallat återtag, räknas inte detta till primärproduktion,

betraktas försäljningen som en detaljhandelsanläggning vilken ska vara registrerad hos

kommunen.

Uppgifter om verksamheten

Vem har genomfört Bihusesynen (för- och efternamn)

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ev medlemsnummer i biodlarorganisation

Datum för genomförd Bihusesyn