Previous Page  16 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 16 / 40 Next Page
Page Background

16

Bitidningen 4 2017

Vad är Bihusesyn?

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll.

Här finns den lagstiftning samlad, som är mest aktuell för biodling, inom områdena miljö- och

hälsoskydd, producentansvar, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, material utrustning och lokal,

märkning, spårbarhet, bisjukdomslagen anmälan och smittförklaring, behandlingsåtgärder,

säker förvaring samt uppställning.

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste

lagkraven. Dessutom är Bihusesynen ett bra hjälpmedel för god kvalitetskontroll och

utveckling av din biodling.

En viktig del för god hygien, livsmedelssäkerhet och spårbarhet är egenkontrollen och det är

utifrån detta som Bihusesynen har tagits fram.

Hur genomförs Bihusesynen?

Bihusesynen innehåller en faktadel och en del för egenkontroll. Egenkontrollen är utformad

som ett frågeformulär/checklista där varje fråga representerar ett eller flera lagkrav.

Kontrollera din verksamhet genom att svara på frågorna.

• Om kravet uppfylls kryssar du i kolumnen ”Ja”.

• Om frågan inte gäller dig och din biodling kryssar du i kolumnen ”Ej relevant”.

• Om ett krav inte uppfylls kryssar du i kolumnen ”Nej”. Skriv sedan ett förslag till åtgärd

tillsammans med datum när åtgärden planeras att vara genomförd. Åtgärderna ska syfta till

att successivt förbättra biodling och honungshantering så att konsumentförtroendet stärks.

• När åtgärden är utförd fyller du i rutan längst till höger.

• Var ärlig mot dig själv när du svarar på frågorna!

Var inte rädd för att kryssa “Nej”, det underlättar i ditt fortsatta arbete.

Frågorna i egentillsynen kommenteras i faktadelen. Där får du mer information om lagar

och förordningar som reglerar förutsättningarna för biodling. I faktadelen finns också en

förteckning över hemsidor på internet där den som är intresserad kan hämta hem den

fullständiga texten.