Previous Page  22 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 22 / 40 Next Page
Page Background

10

FAKTADEL

1. Miljö- och

hälsoskydd

Förvaring och hantering av

kemiska produkter

Regler för kemiska produkter finns på flera ställen t.ex. KIFS

1

2008:2 och AFS

2

2014:43

1.1 Säkerhetsdatablad är ett informationsmaterial som i 16

stycken olika punkter redovisar bl a innehåll, hälsofar-

lighet, tekniska data, farosymboler, avfallshantering

och skyddskrav samt andra uppgifter för en kemiska

produkt. Försäljare av kemikalier är enligt Kemikalie-

inspektionens föreskrifter skyldiga att tillhandahålla

säkerhetsdatablad till företag. Säkerhetsdatablad för

biodlingen godkända produkter finns på SBR:s hem-

sida. Hantering av kemiska produkter ska alltid ske så

att hälso- och miljörisker förebyggs och så att risken för

spill och läckage minimeras.

1.2 Avfall eller icke förbrukade kemikalier vilka klassas som

farligt avfall skall lämnas till den kommunala avfalls-

hanteringen.

1.3 Kemiska produkter och läkemedel ska förvaras så att

hälso- och miljörisker förebyggs samt väl avskilda från

foder och livsmedel. Förvaring ska ske på sådant sätt

att obehöriga inte kommer i kontakt med produkter-

na, i låst utrymme.

1.4 Alla kemiska produkter ska förvaras i originalförpack-

ningar eller märkta förpackningar och får inte överföras

till emballage som kan ge anledning till förväxlingar.

Farosymboler enligt säkerhetsdatablad ska finnas på

förpackningar.

1.5 Apistan och Apiguard är godkända preparat (veterinärme-

dicinska läkemedel) för bekämpning av varroakvalster.

Myrsyra, ättiksyra, mjölksyra och oxalsyra får använ-

das för bekämpning av skadegörare i bisamhället. För

bekämpning av varroa är även tymol tillåtet att använ-

da. T-röd får användas för att undersöka om det finns

kvalster i nedfallsprov. För bekämpning av vaxmott i

vaxförråd får ättiksyra, svavel och preparatet B401 an-

vändas. Kaustiksoda får användas vid rengöring av bi-

odlingsmateriel.

1.6 Vid användning av läkemedel för bekämpning av varroa

är det viktigt att de skrivna anvisningarna för prepara-

tet följs för erhållande av bästa effekt.

2. Producentansvar

Om Du levererar förpackad honung till livsmedelsaffär eller

direkt till konsument gäller producentansvaret enligt SFS

3

2014:1073 för dig vilket innebär att Du måste ta ansvar för

insamling och återvinning enligt förpackningsförordningen.

2.1 Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackning-

ar eller en vara som är innesluten i en förpackning har

s k producentansvar, dvs ett ansvar för att förpackning-

arna samlas in och återvinns. För plast, metall, papper/

kartong och wellpapp har FTI denna uppgift och för

glas är det Svensk Glasåtervinning AB och verksamhe-

terna finansieras delvis genom avgifter som betalas av

tillverkare eller de som inför förpackningarna. Kon-

trollera med din leverantör av förpackning om denne

är ansluten till FTI eller Svensk Glasåtervinning AB.

3. Arbetsmiljö

3.1 Skyddsutrustning

Enligt arbetsmiljölagen ska personlig skyddsutrustning an-

vändas om man inte på annat sätt kan skydda sig mot ohäl-

sa och olycksfall. De flesta ögonskador kan förhindras om

ögonskydd används vid riskfyllda arbetsmoment som t.ex.

vid hantering av bekämpningsmedel och organiska syror.

2.1.1 Se till att anpassade skyddsutrustningar i form av

skyddsglasögon, andningsskydd, kläder och handskar

finns tillgängliga på de platser de normalt behövs på.

Skyddsutrustningen ska vara anpassad till de kemika-

lier som ska användas.

Noter

1. Kemikalieinspektionens författningssamling

2. Arbetsmiljöinspektionens författningssamling

3. Svensk Författningssamling