Previous Page  23 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 23 / 40 Next Page
Page Background

11

4. Livsmedelssäkerhet

Ny livsmedelslagstiftning började gälla 1/1 2006, Europapar-

lamentets och Rådets förordning nr 852/2004. Branschrikt-

linjer för hantering av honung, daterade 2010-12-12, är

framtagna och har kommunicerats med Livsmedelsverket.

”Säker honung” som dokumentet benämnts är slutgiltigt

bedömt av Livsmedelsverket och revidering av dokumentet

är genomfört av branschen.

Livsmedelsverket fastställde 2009-11-24 en vägledning gäl-

lande ”Honung och producenters leveranser av små mäng-

der honung” och där Livsmedelsverket presenterade den övre

gränsen för små mängder till en genomsnittlig årsvolym på

1000 kg honung och andra primärprodukter från den egna

biodlingen.

Fr o m 1/1 2009 är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet

för primärproducenter, den kategori som de flesta

biodlare tillhör. För övriga ligger tillsynen kvar hos

kommunen.

Honungens sammansättning

Livsmedelsverkets föreskrift om honung, LIVSFS 2003:10,

reglerar rent tekniskt vilken sammansättning och kvalitetskrav

som måste vara uppfyllda för att honung ska kunna märkas

som honung. Honung som inte uppfyller dessa kvalitetskrav

kan saluföras som bageri- eller industrihonung.

4.1 Honungen ska före försäljning kontrolleras och bedömas

avseende smak, arom, renhet, jäsning och vattenhalt.

När bina har täckt 2/3 av ramen är den mogen och vat-

tenhalten tillräckligt låg.

Vattenhalten ska bestämmas med refraktometer enligt

följande:

– Som huvudregel högst 20 %

– Ljunghonung (Calluna) och bagerihonung: som huvud-

regel högst 23 %

– Bagerihonung från ljunghonung (calluna): högst 25%

Utfodring av bina ska anpassas i tid och mängd till binas

behov för undvikande av sockerrester i honungen. Hy-

droxymetylfurfuralhalten (HMF) i honung får maxi-

malt uppgå till 40mg/kg

4.2 Om den genomsnittliga årsvolymen av honung och andra

primärprodukter överstiger 1000 kg ska verksamheten

registreras hos länsstyrelsen.

5. Material, utrustning och lokal

De material och utrustningar, oavsett vilken lokal som an-

vänds, ska vara anpassade för livsmedelshantering och de ut-

rustningar som inte fyller sin funktion ska bytas ut..

5.1 Enbart förpackningar och emballage anpassade för livs-

medel får användas för upptappning av honung. För-

packningar med upptappad honung ska märkas (eti-

kett) och förses med locksäkring samt hållas rena. När

förpackningar med honung transporteras ska transport-

utrymmet vara rent och förpackningarna ska skyddas

så att de inte skadas.

5.2 Arbetsredskap och utrustning ska hållas rena och i gott

skick så att inga främmande ämnen kan förorena ho-

nungen. Ramar ska vara rena och mögelfria och vid

plockskattning ska ramarna placeras i rena lådor. Vid

kontroll av ramarna i kupan eller vid skattning ska ra-

marna inte placeras direkt på marken. Vax bör bytas

vid behov för att undvika ansamling av bekämpnings-

medel. Lådor med ramar ska vara täckta vid transport

eller vid mellanlagring inför slungning för att skyddas

mot damm, smuts och förhindra röveri samt minimera

antalet bin som följer med till slungrummet.

Slungan ska vara väl rengjord och torr före första slung-

ningen, slungor av annat material än rostfritt stål och

plast bör rengöras mellan slungningstillfällena för att

förhindra överföring av rost från slungan.

5.3 Innan förpackningar används för upptappning av ho-

nung, ska förvaringen och hanteringen vara sådan att

inga främmande ämnen kommer i kontakt med för-

packningarna. Lagring av förpackningsmaterial före

tappning ska ske på sådant sätt att kontaminering med

damm, smuts och annat inte får ske.

5.4 Utrymmet ska vara så utformat att risken för kontami-

nering av honungen minimeras och ha tillräcklig belys-

ning för att underlätta arbetet att undvika förorening-

ar. Skydd ska finnas för armaturer så att inget glas från

lampor eller skärmar kan komma i avtäckningskärl eller

slunga likaså ska det finnas skydd mot skadeinsekter,

möss, råttor och flygande insekter.

Lättillgänglig möjlighet att tvätta händer och redskap

ska finnas och vattnet som används ska vara rent, even-

tuellt kan vatten med mindre anmärkning på kvalitén

accepteras eftersom vatten inte får tillföras honungen.

Samma utrymme kan användas för såväl avtäckning/

slungning som packning under förutsättning att åtskill-

nad görs i tid, det är olämpligt att hantera skattlådor

samtidigt som packning av färdig honung utförs.