Previous Page  24 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 24 / 40 Next Page
Page Background

12

5.5 Utrymmet för avtäckning/slungning och tappning ska

vara lätt att hålla rent med att torka av och städa. Re-

gelbunden anpassad rengöring inför, under och efter

avtäckning/slungning samt tappning ska genomföras.

Ifylld checklista innebär att anpassad rengöring ge-

nomförs.

Används ett kök som arbetsutrymme ska ingen matlag-

ning eller annan verksamhet pågå samtidigt med ho-

nungshanteringen.

5.6 Arbetskläder, rock eller overall samt hårskydd, avsedda

endast för honungsarbetet ska användas. Rock eller

overall bör inte ha utvändig öppen bröstficka för und-

vikande av att något kan falla ur fickan, klocka och

smycken bör inte användas vid slungning. Tillgång

till toalett med handtvätt bör finnas i anslutning till

slungningsutrymmet, engångshanddukar och flytande

tvål ska användas.

6. Märkning

Livsmedelsinformation till konsumenter enligt (EG)

1169/2011. Generellt gäller att märkningsuppgifterna ska

vara lätta att förstå, vara beständiga och väl synliga.

6.1 Följande uppgifter ska finnas på förpackningen:

– Beteckning

– Nettovikt

– Namn/Firmanamn/Tillverkare/Säljare

– Bäst före datum

– Förvaringsanvisningar

Bäst före datum får inte ändras. Honungsbranschen

rekommenderar att ”bäst före datum” gäller i två år

från förpackningsdagen men det är producenten som

garanterar att honungen håller en tillfredställande kva-

litet vid utgångsdatumet.

Ovanstående regler gäller dock inte för förpackningar

över 10 kg, för dessa kan uppgifterna lämnas i medföl-

jande produktblad.

7. Spårbarhet

Krav om spårbarhet är reglerat i en EG-förordning och gäl-

ler för livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla

andra ämnen som är avsedda för livsmedels-produktion eller

ingår i livsmedel.

Spårbarhet innebär att det ska finnas möjlighet att följa ett

livsmedel ett steg bakåt i livsmedelskedjan och att det ska

gå att spåra ett livsmedel eller ämne ett steg framåt i kedjan.

Spårbarheten måste kunna styrkas med dokumentation vilken

ska sparas så länge som gällande bäst före datum.

Minimikrav på innehåll i spårbarhetssystemet:

OBS Livsmedelsproducent

– Vem har levererat till mig?

– Vad har levererats?

– När skedde leveransen?

– Vem har jag levererat till?

– Vad levererade jag?

– När levererade jag?

– Hur mycket levererade jag?

– Som referensprov bör en burk honung sparas i tre år från

varje genomfört tappningstillfälle.

7.1 Spårbarhet bakåt i kedjan innebär att företagaren ska

kunna ange alla personer eller företag från vilka man

erhållit foder, djur eller andra ämnen som är avsedda

för livsmedelsproduktion eller som ingår i livsmedlet.

Detta innebär att företagaren vid varje givet tillfälle måste

kunna uppge från vilka personer t.ex. honung erhållits

för vidareförädling, försäljning.

7.2 Verksamheter som köper in honung för tappning på kon-

sumentförpackning eller tillverkar smaksatt honung i viss

kontinuitet för försäljning ska vara anmälda till kommu-

nen som livsmedelsföretag. Med viss kontinuitet avses t

ex en viss regelbundenhet och att det alltså inte är fråga

om tillfälligheter. Säsongsverksamheter som t ex glassba-

rer, kräftfiske eller bärplockning som bedrivs kontinuer-

ligt under en begränsad period kan uppfylla kriteriet för

viss kontinuitet. Verksamhet som endast bedrivs vid en-

staka tillfällen bör inte anses uppfylla kriteriet viss kon-

tinuitet även om de återkommer årligen. Vid osäkerhet

gör en kontroll med kommunens miljökontor för att få

deras bedömning.

7.3 Spårbarhet framåt i kedjan innebär att biodlaren vid varje

givet tillfälle måste kunna identifiera alla företag som er-

hållit produkter. Detta gäller dock inte för biodlare som

säljer direkt till konsument.

7.4 Det ska finnas ett dokument som visar hur det är säker-

ställt vilket företag som har erhållit en produkt vid ett

visst tillfälle och utifrån detta tillfälle ska övriga leveran-

ser kunna spåras. En lämplig utgångspunkt kan vara sista

förbrukningsdag utifrån tappningstillfället.

Lämpliga dokument för spårbarhet kan vara fakturor,

kvitton, avsändningsavier, mmmed lämpliga komplette-

ringar. Uppgifterna ska vara möjliga att ta fram omgåen-

de samt ska sparas hela hållbarhetstiden plus sex månader.