Previous Page  25 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 25 / 40 Next Page
Page Background

13

8. Bisjukdomslagen.

Anmälan och smittförklaring

Bisjukdomslagen, SFS 1974:211, omfattar bestämmelser för

bekämpning av amerikansk yngelröta, kvalstersjuka (traké-

kvalster) och varroakvalster. Ytterligare bestämmelser finns i

bisjukdomsförordningen SFS 1974:212. Amerikansk yng-

elröta och varroakvalster anses vara de allvarligaste smitt-

samma bisjukdomarna som finns i landet. Områden som är

smittförklarade och områden där smitta misstänks kan kon-

trolleras hos Länsstyrelsen. Jordbruksverkets föreskrifter om

bekämpning av amerikansk yngelröta varroasjuka bin finns

i SJVFS 2002:46

8.1 Tillstånd krävs för varje flyttning av bisamhälle. Till-

ståndsbevis för flyttning ska anbringas väl synligt på

bibostäder och annat biodlingsmaterial som bortförs.

Tillstånd att bortföra levande bin och biodlingsmate-

rial från församlingen ska lämnas skriftligen enligt ge-

mensamma flyttningsbestämmelser i SJVFS 2002:46

8.2 Biodlaren är skyldig att anmäla förekomst av amerikansk

eller europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster,

tropilaelepkvalster och lilla kupskalbaggen i bisamhälle

i första hand till bitillsyningsman eller till länsstyrelse.

8.3 Den som har bisamhälle ska ge bitillsyningsmannen till-

träde till bisamhället och ge den hjälp han behöver för

att kunna undersöka och behandla bisamhället. Bitillsy-

ningsmannen har enbart rätt att begära tillträde då han

har anledning att misstänka förekomst av amerikansk

eller europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster,

tropilaelapkvalster och lilla kupskalbaggen i bisamhälle.

8.4 För att förhindra att smittsamma bisjukdomar kommer

in i landet eller får ytterligare spridning finns regler för

import och export av bin, biprodukter och biodlingsred-

skap. Ansökan om tillstånd ska ske till Jordbruksverket

vid varje enskilt införseltillfälle. Jordbruksverket anger

villkor för införsel. Det är tillåtet att införa begagnade

bikupor och biredskap mot uppvisande av särskilt intyg

utfärdat av avsändarlandets tillsyns-myndighet. Om bin

införs utan tillstånd är detta att betrakta som ett brott

mot lagen om varusmuggling. Straffet för varusmugg-

ling är dagsböter eller fängelse i högst två år.

9. Behandlingsåtgärder

9.1 Om bitillsyningsmannen finner bisamhälle smittat av

amerikansk yngelröta ska han antingen själv förinta

bisamhället eller förelägga biodlaren om förintande.

Dessutom ska bibostaden saneras eller förintas av bi-

tillsyningsmannen eller biodlaren själv.

Om varroakvalster förekommer ska bitillsyningsman-

nen förelägga biodlaren att bekämpa kvalstret i bigår-

dens samtliga samhällen. Vid bekämpning ska av Jord-

bruksverket rekommenderade metoder användas, valet

av bekämpningsmetod faller på biodlaren.

9.2 När ett bisamhälle måste förintas ska avdödning ske när

bina har slutat att flyga på kvällen eller en dag när de

på grund av otjänlig väderlek inte är ute.

Avdödning av bisamhälle ska ske enligt anvisningar från

bitillsyningsman.

Efter att ett bisamhälle har förintats ska kupan rengöras

enligt Jordbruksverkets rekommendationer.

10. Säker förvaring

10.1 När outnyttjade bibostäder förvaras ska de hållas ef-

fektivt stängda eller i bität förfaring. Detsamma gäl-

ler för förråd av honung och bivax samt biredskap på

vilka det finns rester av honung eller vax. Vid förvaring

av utbyggda ramar kan dessa bli angripna av vaxmott.

11. Uppställning

11.1 Innehavaren av bisamhälle ska anmäla till Länsstyrel-

sen på vilken fastighet som bisamhället är stadigvarande

uppställt. Anmälan ska göras på särskild blankett se-

nast den 31 mars vart tredje år med början 1979 eller

vid nyetablering enligt bisjukdomsförordningen, SFS

1974:212. År 2012 är anmälningsår för stadigvarande

uppställningsplats.

11.2 Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får

ha bin eller inte, inte heller något tillståndsförfarande.

Enligt Miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta

förebyggande åtgärder för att minska risken för olä-

genhet för människors hälsa. Bland bigårdens utrust-

ning bör en väl fungerande vattningsanordning finnas.

Denna gör att bina hämtar vatten hemma hos biodlaren

och inte t ex i grannens fågelbad eller badpool.