Previous Page  7 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

7

Bitidningen 4 2017

ä

på foderfyllda celler i ett lågt utrymme. De

samhällen som i testen var invintrade på

en låda lågnormal tålde inte störningar-

na. Jag var förberedd på det efter all upp-

lysning om binas känslighet för störning

under vintern. De två första vintrarna dog

dessa och den tredje var det väldigt för-

svagat på våren. De bisamhällen som fick

ha sin yngellåda kvar, med väl täckta ho-

nungs- eller foderkakor över detta, hade

inga större problem av störningarna. Det

gick något kilo mera i foderåtgång än i

motsvarande samhällen som inte stördes.

När jag hade svea trågkupor invintra-

des bina även i dessa med foderförrådet

i skattlåda över yngelkakorna. Bilderna,

från februari 2014, visar ett sådant sam-

hälle med sju ramar i tråget och sex ramar

foder i skattlåda.

Ventilation

Alla binas vinterproblem berodde på att

de inte kunde använda sin vinterklunga på

det sätt som är meningen. Mycket ventila-

tion behövs inte, tvärtemot vad jag upp-

fattade efter missödet med uppsamlings-

skivorna, men tillåts bina bilda vinter-

klunga på tomma celler så är inte nätbot-

ten till skada. Barnkammaren är lika viktig

för binas överlevnad både vinter som som-

mar.

Klungbildning

Bisamhället ska i första hand kunna reg-

lera klimatet med klungbildningen. Den

isolering som bina själva anlägger med sina

kroppar kräver ett utrymme av tomma cel-

ler lika stort som klungan beräknas bli vid

några minusgrader. På och i sommarens

yngelkakor bildar bina sitt vinternäste,

efter att allt yngel kläckts. Över detta har

de samlat ett kompakt väl täckt förråd av

honung. Vinterklungan i ett normalstort

bisamhälle täcker som minst 6-7 kakor

och är ungefär lika stor på höjden. Detta

stämmer rätt så bra med höjden på en låg-

normallåda. Ska klungan fungera så finns

här inte plats för något foder. Vid forsk-

ning har det framkommit att en vaxkaka

med tomma celler isolerar och magasine-

rar värme mycket bättre än en vaxkaka full

med foder. Bina kan dessutom krypa in i

dessa tomma celler från båda hållen och

bilda ett kompakt isolerskikt mot det inre

av klungan där drottningen befinner sig.

Bara övre delen av klungan har kontakt

med fodret och hela bimassan rör sig väl-

digt sakta uppåt i takt med att fodret be-

höver användas. Vid varmare perioder rör

sig bin upp mellan foderkakorna och reg-

lerar på så sätt att det inte blir för varmt,

men de öppnar inga foderceller som inte

är i direkt anslutning till klungan. Den

ideala vilotemperaturen är mellan 25 och

30 grader i centrum av klungan. Några

centimeter utanför klungan kan det vara

minusgrader vid sträng kyla utan att på-

verka bina negativt.

Att varroan indirekt fått mig att hand-

gripligt kolla upp binas vintervila, betyder

inte att de är mina vänner. Deras antal

måste hållas på en för bina acceptabel nivå

med de medel var och en föredrar att an-

vända. Det är faktiskt synd att varroan inte

dök upp tidigare.

”Att varroan indirekt fått

mig att handgripligt kolla

upp binas vintervila, betyder

inte att de är mina vänner. ”

I sveakupan syns inga bin genom glaset

den 20 februari.

Men de finns en bit ner.