Previous Page  10 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

10

En äldreomsorg med innehåll och kvalitet skapar meningsfullhet för alla parter.

Medarbetare behöver vårdas och inspireras för att fungera bra och prestera bra resultat

utan att stressen tar över.

Det gäller att utveckla samarbete och utifrån värdegrunden ta gemensamt beslut över

på vilket sätt man tillsammans kan utveckla arbetet. Vi hjälper ER gärna sätta igång och

följa upp förbättringsprocesser. Vi har många praktiska verktyg som ger energi och

inspiration.

Tillsammans skapar vi boenden och arbetsplatser att längta till.

Ett levande liv livet ut!

Vi kommer till ER eller så kommer Ni till oss.

NYTT & NOTERAT

I vår startar landets första fortbildning på högskole-

nivå inommusik för äldreomsorgen.

Kursen är förankrad i forskningen och lär bland annat ut

hur man använder musik, sång, poesi och rörelse/dans

som konstnärliga verktyg i kommunikation och bemötan-

de där varje individs unika resurs tas tillvara och stärks.

Den har tagits fram av Stockholms musikpedagogiska

institut SMI i samarbete med Stockholms läns landsting

och vänder sig till personal inom äldreomsorg och vård

riktad mot äldre.

Musikterapeuten och doktoranden i musikvetenskap

vid Örebro universitet Katarina Lindblad forskar om hur

äldre mäns psykiska välbefinnande kan påverkas av musik.

Hon sammanfattar fördelarna med att integrera musik i

omsorgsrutinerna:

– Musik kan vara så mycket mer än underhållning, den

kan vara en jagstärkande omvårdnadsinsats som under-

lättar många vardagliga möten och situationer för både

boende och personal.

– Stressreducerande hormoner aktiveras som kan

Brister i vård

av delirium

Vården behöver bli bättre på att

upptäcka delirium som är vanligt

bland äldre efter hjärtoperation

och förlänger sjukhustiden. Forsk-

ning vid Umeå universitet visar

att exempelvis ökad vätsketill-

försel under operation och ökad

respiratortid efteråt bidrar till att

man drabbas. De skattningsskalor

för delirium som finns är oftast

avsedda för forskning och därför

svåra att använda. Brister finns

även i hur vården dokumenterar

delirium vilket kan göra att man

inte får rätt behandling.

Unik musikkurs

för personal

3%

av alla äldre med en depressions­

diagnos får behandling med psyko­

terapi. Karlsson et al, 2016, American

journal of geriatric psychiatry