Previous Page  12 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

12

NYTT & NOTERAT

”Att fundera kring

en flytt är för många

både lite skrämmande

och överväldigande.”

Forskare vid Lunds universitet håller på

att ta fram en app med evidensbasera-

de råd om hur man kan tänka kring sitt

boende efter pensionering.

Appen

På rätt plats

handlar om att förbättra

sin nuvarande bostad eller ta beslut om att

flytta. I dag finns förvånande nog ingen sådan

här rådgivning, även om en del kommuner har

börjat se behovet, säger leg arbetsterapeut

och postdok-forskaren inom äldres boende

Marianne Granbom, som är knuten till forsk-

ningscentrumet CASE i Lund.

– Att fundera kring en flytt eller om den

egna bostaden skulle fungera vid försämrad

hälsa är för många både lite skrämmande och

överväldigande.

– Samtidigt uttrycker äldre ofta att de inte

har tillräcklig information om vilka boendeal-

ternativ som finns. Inte heller känner man till

kommunernas insatser för att stödja kvar-

boende, med till exempel fixartjänster och

bostadsanpassningar.

Östersund är första testkommun. Här har

politikerna beslutat att införa boenderådgiv-

ning för de äldre invånarna, några av dem har

Första hjälpen kring boendet

gett sina synpunkter i forskningscirklar och ska

nu få testa en första prototyp. Inom ett år ska

appen prövas i fler kommuner. När och hur ap-

pen sedan ska lanseras är ännu inte bestämt.

LENA FIEBER

Råd

FORSKARENS TRE RÅD

1. Börja fundera på boendet

i god tid. Så att du, om du ska

flytta, flyttar till och inte ifrån något.

2. Fundera kring vad du värdesätter

i ditt boende i dag. Hemmet är mer

än en bostad, det är en plats där livet

ska levas!

3. Fundera framåt på olika framti-

da scenarion. Hur väl fungerar din

bostad om hälsan och ekonomin

förändras, du inte längre kan köra bil,

blir ensamstående…?

Kontakt:

marianne.granbom@med.lu.se

Bättre brandskydd hemma

Nästan sex av tio som dör i brand hemma är

över 65. Forskare vid bland annat Lunds tek-

niska högskola, Karlstads universitet och Mal-

mö universitet har kartlagt bostadsbränder för

Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap under ledning av Brandforsk. Resultatet

visar att äldre, ensamma och socialt utsatta

löper störst risk att omkomma i brand. Särskilt

utsatta är personer som vårdas hemma och

de bör därför ha samma säkerhet som om de

bodde på särskilt boende. Föreslagna åtgärder

är spisvakt som automatiskt slår av spisen om

den har glömts på, brandsäkra textilier i sängar

och kläder samt mobil sprinkler.

Foto:

Hans Braxmeier