Previous Page  3 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

3

INLEDARE

S

ocialstyrelsens aktuella uppföljning av

vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos

äldre visar att förekomsten av psykisk

ohälsa är stor i gruppen 65 år och äldre med

äldreomsorg och i gruppen med kommunal

hälso- och sjukvård. Samtidigt visar rapporten

att gruppen 65+ mer sällan träffar en specialist

inom psykiatri jämfört med yngre personer. Ex-

empelvis får över 80 procent av dem som är 80

år eller äldre sina lugnande preparat som kallas

bensodiazepiner utskrivna av primärvården,

medan samma mått för 18–64-åringar visar drygt

hälften. Vidare visar statistiken att en större

andel äldre vårdats i somatisk vård innan suicid,

medan det för dem mellan 18–64 år är en större

andel som vårdats psykiatriskt.

Skillnaderna kan delvis förklaras av att äldre

i högre utsträckning besöker primärvård eller

specialiserad somatisk öppenvård och att de

mer sällan än yngre utrycker att de mår psykiskt

dåligt. (Åtta procent av kvinnor i gruppen 18 till

64 år uppger att de har svåra besvär av ängslan,

oro eller ångest, jämfört med tre procent bland

äldre kvinnor. Även bland män uppger en

större andel av personerna under 65 år att

de har svåra besvär av ängslan, oro eller

ångest än den äldre gruppen. Omkring en

procent av de äldre har uppgett att de har

tankar på suicid, jämfört med fyra procent

bland yngre kvinnor och tre procent bland

yngre män.)

Trots att äldre mer sällan

uppger sig må psykiskt dåligt

och mer sällan uppger att de har

tankar på suicid är det fler äldre

än yngre som väljer att själva

avsluta sina liv. En orsak kan

vara att äldres psykiska ohälsa

inte uppmärksammas i tillräck-

lig utsträckning och att det

förebyggande arbetet behöver

stärkas för gruppen äldre. En

Foto: Yanan Li

annan möjlig orsak kan vara att metoderna för

att upptäcka psykisk ohälsa inte är anpassade

för personer över 65 år. Dessutom tyder Social-

styrelsens rapport på att äldre utöver läkemedel

inte alltid i tillräcklig utsträckning får del av

andra insatser mot psykisk ohälsa.

Resultaten i rapporten är viktiga och behöver

spridas såväl i vård och omsorg som bland poli-

tiker och ansvariga på olika samhällsnivåer. För

trots de uppenbara skillnaderna mellan ålders-

grupper över och under 65 saknades specifika

satsningar för äldre när regeringen nyligen lade

fram en satsning på att motverka psykisk ohälsa.

De för Äldre i Centrums läsare bekanta fors-

karna vid Göteborgs universitet Ingmar Skoog

och Margda Waern krävde i början av året, i en

debattartikel tillsammans med representanter

för SPF Seniorerna, en nationell satsning på

äldres psykiska ohälsa, inkluderande en folk-

hälsokampanj om äldres depressionssjukdomar,

kompetenshöjande åtgärder för personal inom

vård och omsorg, bättre kontinuitet i möten

med vården för sjuka äldre för att kunna

upptäcka och behandla tidiga tecken

på psykisk ohälsa, samt mer forskning

för att täcka de kunskapsluckor som

finns om äldres psykiska hälsa – inte

minst för att få fram behandlings-

former anpassade för äldre och stöd

till självmordspreventionsprojekt som

passar för åldersgruppen.

Alla satsningar för att

motverka psykisk ohälsa

– oavsett ålder – är själv-

klart positiva, men jag

instämmer i forskarnas

rop: Glöm inte de

äldre!

Sätt ljus på mörkret

JONAS NILSSON

CHEFREDAKTÖR

jonas.nilsson

@aldreicentrum.se